Pooja (4)
Jugal (9)
Ana (1)
Lovina (5)
Surbhi (1)
Ambita (6)
Ruchita (2)
Zahabiya (6)
Pooja (2)
Megha (3)
Shreya (15)
Surbhi (9)
Priti & Sanket (4)
Navya (2)
Meenakshi
Neha (3)
Sahil (2)
Zahabiya (10)
Jugal (8)
Apurva (2)
Munira (2)
Lovina (3)
Sharanya (2)
Neeti (2)
Aditee (2)
Darshi (3)
Ana (6)
Zahabiya (7)
Neha (4)
Shreya (10)
Surbhi (3)
Surbhi (2)
Surbhi (5)
Surbhi (4)
Surbhi (6)
Surbhi (8)
Ruchita (1)
Ana (2)
Ana (4)
Ana (5)
Shreya (6)
Shreya (9)
Shreya (7)
Jugal (7)
Jugal (6)
Jugal (5)
Jugal (2)
Jugal (4)
Ashwini (3)
Tejas
Jugal (13)
Jugal (1)
Jugal (3)
Jugal (12)
Khyati (1)
Ambita (5)
Jugal (14)
Madhuri (2)
Shraddha (1)
Shubhangi
Ambita (2)
Ambita (1)
Jagjid (3)
Jagjid (1)
Jagjid (2)
Ashwini (1)
Zahabiya (11)
Zahabiya (8)
Zahabiya (9)
Madhuri (1)
Zahabiya (5)
Zahabiya (4)
Zahabiya (3)
Zahabiya (2)
Zahabiya (1)
Tejal (3)
Tejal (1)
Sumeet & Eshita (3)
Sumeet & Eshita (2)
Sumeet & Eshita (1)
Priti & Sanket (3)
Sreejit
Sahil (1)
Sneha (4)
Sneha (3)
Sneha (2)
Sneha (1)
Sharanya (1)
Bhagya
Megha (2)
Rohan
Riddhi (2)
Riddhi (1)
Reema & Gaurav (1)
Priti & Sanket (2)
Pooja (5)
Priti & Sanket (1)
Pooja (3)
Pooja (1)
Reema & Gaurav (2)
Neha (2)
Neha (1)
Neeti (5)
Neeti (3)
Neeti (4)
Neeti (1)
Navya (1)
Munira (5)
Munira (1)
Harshal (3)
Monika & Sushant (1)
Monika & Sushant (2)
Manasi
Lovina (9)
Lovina (10)
Lovina (8)
Lovina (7)
Lovina (6)
Lovina (2)
Lovina (1)
Khadija (3)
Khadija (2)
Khadija (1)
Harshal (5)
Harshal (4)
Harshal (2)
Harshal (1)
Gauri (482)
Gauri (36)
Dhiraj
Darshi (2)
Darshi (1)
Chetna (2)
Chetna (1)
Bhagyashree
Bhagya
Ashwini
Apurva (1)
Amruta (3)
Amruta (1)
Amruta (2)
Ahindrila
Aditee (1)